Hẳn “ít vẽ hoặc không vẽ đến” đây là do thiếu cảm xúc đậm đà. Không ai có thể vẽ thờ ơ thành tranh đẹp.

(Thu Tứ)Bùi Xuân Phái, “Không phải là ngại khó”Cái khó vẫn là cái xưa nay ít vẽ hoặc không vẽ đến


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, VN, không nhớ số mấy, năm 2006 hoặc 2007)