Bình Nguyên Lộc thấy tận mắt người Tàu Chợ Lớn không thờ cúng tổ tiên. Vậy, ít nhất, ở những địa phương bên Tàu nơi họ sống trước khi qua Việt Nam, không có tục thờ cúng tổ tiên.

Bình Nguyên Lộc lại bảo không tìm thấy bằng chứng thành văn về việc người Tàu xưa kia có theo tục này. Dường như cho đến bây giờ cũng vẫn chưa ai tìm thấy thứ bằng chứng ấy.

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Thờ tổ tiên là ta”Hiện miền Nam có non một triệu người Tàu mà chúng tôi sống giữa một khu phố toàn là Hoa kiều ở Cầu Ông Lảnh, chúng tôi lại giao thiệp với người Tàu Chợ Lớn rất thường. Thế mà vào nhà họ, chúng tôi không bao giờ thấy họ có bàn thờ tổ tiên, trong khi đó thì trong các gia đình Việt, bàn thờ tổ tiên chiếm vị trí sang trọng nhứt, lại dùng đồ thờ cúng mắc tiền nhứt. Người nghèo dám hy sinh cơm áo để sắm bộ lư đồng, để đóng một cái bàn thờ bằng danh mộc khảm xa cừ, còn người Tàu thì tuyệt đối không có bàn thờ tổ tiên.

Họ cũng không có cúng kiến tổ tiên, không hề làm đám giỗ như ta, trong khi mỗi ngày họ cúng đến hai ba lần những thánh thần (...) nào đó, cúng cả mùa màn thời tiết nữa, như cúng Hạ chí, Ðông chí, Xuân phân, Thu phân, thần cửa, thần bếp, thần cầu xí, thần tài (...)

Ðó là sự thật mà chúng tôi thấy tận mắt từ 50 năm nay, tại miền Nam nước Việt. Còn đây là sự thật tìm thấy trong sách Tàu.

Xét tôn giáo của Trung Hoa cố thời, không thấy nói có việc thờ cúng tổ tiên trong dân chúng bao giờ (...)

Tôn giáo thờ cúng tổ tiên là của ta chớ không phải của Tàu (...)


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971, tr. 214-215)

_________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.