Trần Trọng Kim, “Bà Triệu”
Sinh năm 225, mất 248. Tên là Triệu Thị Chinh, người huyện Nông Cống, quận Cửu Chân. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với anh là Triệu Quốc Đạt. Đến khoảng năm 20 tuổi, gặp người chị dâu ác nghiệt, bà giết đi rồi vào núi ở, chiêu mộ hàng ngàn dũng sĩ làm thủ hạ.

Năm 248 vua Ngô sai Lục Dận sang làm thứ sử Giao Châu. Dận tàn bạo với dân, Triệu Quốc Đạt bèn khởi nghĩa. Bà Triệu tham gia, được nghĩa quân tôn làm chủ tướng. Khi ra trận bà cưỡi voi, mặc áo giáp vàng, xưng là Nụy kiều tướng quân.

Chống cự với quân Lục Dận được năm sáu tháng, nghĩa quân vì ít phải thua. Bà Triệu chạy đến xã Bồ Điền (nay là Phú Điền, thuộc huyện Mỹ Hóa) thì tự tử.


(Theo
Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim)