Hát quan họ, “Ngồi tựa song đào” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.