Hát quan họ, “Bây giờ chia rẽ đôi nơi” (ĐqhBN)Xin bấm vào đây để nghe.