Về việc gửi bài vởVì số tác phẩm định trưng bày còn quá nhiều, hiện nay chúng tôi không nhận bài vở gửi đăng.

GOCNHIN.NET chân thành đa tạ mọi hảo ý đóng góp.