Về việc gửi bài vở
Vì số tác phẩm định trưng bày còn quá nhiều, hiện nay chúng tôi không nhận bài vở gửi đăng.

GOCNHIN.NET chân thành đa tạ mọi hảo ý đóng góp.