Chúng tôi nhận thấy những đứa trẻ cha Việt mẹ Việt lớn lên ở Mỹ về tinh thần hoàn toàn thuộc về văn hóa da trắng chứ không thuộc về văn hóa Việt Nam.

Mặt khác, những người Mỹ gốc Việt này cạnh tranh ngang ngửa với người Mỹ da trắng trong những hoạt động trí óc, trong khi người Mỹ da đen thì thua sút hẳn. Thiết tưởng lý do là người Mỹ gốc Việt thừa kế trình độ tiến hóa cao của dân tộc Việt Nam, còn người Mỹ da đen thừa kế trình độ tiến hóa thấp hơn nhiều của những bộ lạc da đen Phi châu.

Chúng tôi nghĩ gien không chứa văn hóa mà chỉ chứa trình độ tiến hóa.

(Ai có điều kiện, xin hãy hết sức giúp đỡ người da đen.)

(Thu Tứ)Phan Ngọc, “Gien văn hóa”Nếu cái gien di truyền tạo nên chúng ta như hôm nay (da vàng, tóc đen...), thì tâm thức chúng ta cũng là một cái gì thừa kế (tr. 210)

Người Việt Nam sinh ra đã (...) tóc đen, da vàng, thì cũng có một thứ gien văn hóa riêng (tr. 574)


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 1998. Nhan đề phần trích tạm đặt.)