Văn Cao, “Mùa xuân đầu tiên” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.