Phạm Duy, “Tình hoài hương” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.