Phan Ngọc, “Nhận thức sâu sắc”
Nhà tư tưởng (...) là con người nhận thức được thời đại mình sâu sắc nhất.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 1998, tr. 214. Nhan đề phần trích tạm đặt.)