Ngoài như Phan Ngọc trình bày sau đây, người Việt Nam còn đoàn kết để chống ngoại xâm. Đó cũng là một nguyên nhân vật chất, vì ngoại xâm làm dân khổ sở.

Hiện nay đang thiếu nguyên nhân vật chất để dân tộc đoàn kết.

Ta có đoàn kết vì một lý do tinh thần: cùng là dòng dõi Tiên Rồng.

Nhưng căn cứ vào vô số hiện tượng tự ti hết sức thảm hại, cho Tây cái gì cũng hay, đua nhau tự chê mình, thấy hình như lý do tinh thần ấy không được mạnh mẽ lắm.

(Thu Tứ)Phan Ngọc, “Vì sao người Việt yêu nước”Lòng yêu nước của người Việt (...) xuất phát từ một nguyên nhân vật chất (…)

Họ (…) xuống (nơi sẽ là đồng bằng) vào thời đồ đồng (…) khi đồng bằng còn chưa hình thành (...) Đồng bằng là sản phẩm do họ tạo ra (…) Tổ quốc Việt Nam là (…) cái vật (nhân dân Việt Nam) kéo lên từ (nước) (...) Việc đắp đê cho toàn bộ sông Hồng (…) đòi hỏi một chính quyền thống nhất (...) Việc chống lũ lụt tạo nên tinh thần đoàn kết (...)

Nghề trồng lúa nước (...) phải tát nước khi thiếu nước và tháo nước khi thừa nước. Ðể làm hai việc này, phải có một đơn vị cao hơn gia đình mới điều hòa được quyền lợi vì dù tát hay tháo, nước có thể chảy qua ruộng tôi khi tôi không cần. Do đó, nảy sinh tinh thần đoàn kết tương trợ giữa những người cùng làng, rồi tinh thần này được củng cố thêm bởi văn hóa (...)


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 1998, tr. 407-409)