Bên Tàu, cứ mỗi lần một dòng họ mới lên làm vua, nước lại mang tên mới. Họ Lưu làm vua, nước là Hán, họ Lý nước là Ðường, họ Triệu nước là Tống, họ Chu nước là Minh v.v. (1)

Giá người Việt mà cùng truyền thống văn hóa với người Tàu thì nước ta cũng đã có bộn tên.

Người Việt từ lâu có cái lối đặt tên nước khác lối Tàu: Văn Lang thì chưa ai biết chắc nghĩa lý ra sao, nhưng Âu Lạc rõ ràng là kết hợp tên hai tộc người đang làm chủ nước, chứ không phải tên của một dòng họ nào cả.

Do về sau chỉ có người Việt hoặc người "Nam", cho nên về sau tên nước chỉ quanh quẩn trong vòng hai chữ Việt với Nam.

(Thu Tứ)

(1) Về việc người Tàu gọi tên nước bằng tên triều vua, một ví dụ có thể thấy trong hồi ký
Tự phán của Phan Bội Châu. Thời gian ở Nhật cụ Phan có người bạn Tàu tên Ân Thừa Hiến, khi vào nghỉ ở lữ quán cụ Ân xưng mình là "Thanh quốc Vân Nam lưu học sinh".Phan Ngọc, “Nước Việt, nước Hán”Trung Quốc tự gọi nước mình là Hán, Ðường, Tống, Nguyên (...) tên (...) đại biểu cho dòng họ. Còn ở Việt Nam tên nước (...) độc lập với triều đại. Các triều đại Lý, Trần, Lê đều có chung tên nước Ðại Việt.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 40)

__________________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.