Nghệ sĩ không vụ lợi, thì nhà từ thiện cũng không vụ lợi. Tại sao vẽ tranh, làm thơ là chơi, mà giúp người nghèo, nuôi trẻ mồ côi không là chơi?!

Chơi là hoạt động “vô ích”. “Người ta thường ví nghệ thuật như một trò chơi”, ấy có phải do người ta vốn quen xem nghệ thuật là vô ích?!

(Thu Tứ)Lê Tảo, “Vì sao nghệ thuật là trò chơi”
Nghệ thuật là một sự cố gắng (...) không có tính cách vụ lợi chi cả, cho nên người ta thường ví nghệ thuật như một trò chơi.


(Lê Tảo, dẫn theo sách
Tạp Chí Tri Tân (1941-1945), nxb. Hội Nhà Văn, Hà Nội, 1999, tr. 515. Nhan đề phần trích tạm đặt.)