Tranh “lải nhải vẽ mãi” sẽ hóa ảnh! Sẽ có đầy đủ chi tiết mà thiếu mất cái chất tranh. Cảnh vật bao giờ cũng vô số nét. Vẽ là bớt nét đi. Nhưng cẩn thận, đừng bớt mất cái “tinh chất”!

(Thu Tứ)Bùi Xuân Phái, “Càng giản dị, càng khó”Ðừng thừa. Cứ lải nhải vẽ mãi thì nhất định là sẽ có nhiều cái thừa. Nên tránh đi thì hơn. Vẽ lâu cũng được nhưng cốt để đi sâu vào cái đẹp, cái cần, chứ không phải để thấy cần cù nhiều quá của bàn tay.

Càng ngắn càng khó (tất nhiên là ngắn hay). Càng ít nét, càng giản dị, càng khó. Cái tinh chất mới thực là cái đáng quý.


(Bùi Xuân Phái,
Viết dưới ánh đèn dầu, nxb. Mỹ Thuật, VN, 2008)