Sóng trăng? Không, trăng Phùng Cung không siêu thực như trăng Hàn Mặc Tử đâu. Ðây là trăng rất thực, thực như “cánh cò khuya dạt” nơi “bờ mây ngấn cát”. Thực như “người xa” đang phiêu dạt chân trời. Trông cò bâng khuâng nhớ, “mắt ruổi vòm sao”, chợt tai... Mưa phương nào không rơi ướt mái nhà mà rơi thẳng vào lòng cho “ướt giấc” người nghe sấm!

(Thu Tứ)Phùng Cung, “Vòm sao nhớ”Sóng trăng nhẹ
Bờ mây ngấn cát
       khuya dạt cánh cò
Mắt ruổi vòm sao nhớ
Tiếng sấm xa
Mưa ướt giấc người xa.