Xin đánh tiếng Việt theo bộ chữ VNI.
 
Nếu đang sử dụng một nhu liệu đánh máy tiếng Việt, xin tạm tắt nhu liệu này trước khi bắt đầu.