1. Hồn tử sĩ (kl-1)
  2. Tiếng gọi thanh niên (hợp ca 1)
  3. Bạch Đằng giang (NHN, YP)
  4. Hội nghị Diên Hồng (hc)
  5. Hồn tử sĩ (kl-2)
  6. Bạch Đằng Giang (hợp ca)
  7. Hội nghị Diên Hồng (YP, NK)
  8. Tiếng gọi thanh niên (hợp ca 2)
  9. Ải Chi Lăng (TK)
  10. Lục quân Trần Quốc Tuấn (hc)
  11. Bạch Đằng Giang (QT)