1. Trần Văn Khê, “Cách ăn toàn diện”
  2. Trần Văn Khê, “Cho lòng khỏi phiêu dạt”
  3. Trần Văn Khê, “Không quỳ lạy khách!”
  4. Trần Văn Khê, “Phải đẻ, trái nuôi”
  5. Trần Văn Khê, “Chữa bệnh tự ti”
  6. Trần Văn Khê, “Đàn đáy”
  7. Trần Văn Khê, “Điệu sa mạc”
  8. Trần Văn Khê, “Nhạc Việt nhịp hai”
  9. Trần Văn Khê, “Cuộc tấn công văn hóa”
  10. Trần Văn Khê, “Êm ái và dịu dàng”
  11. Trần Văn Khê, “Ký làm sao được cái âm động”
  12. Trần Văn Khê, “Nhạc Việt, nhạc Tàu”
  13. Trần Văn Khê, “Vừa biểu diễn vừa sáng tạo!”
  14. Trần Văn Khê, “Nhạc đã hóa hàng”
  15. Trần Văn Khê, “Xin đừng thay truyền thống”