1. Trần Quốc Vượng, “Ăn uống hết mình”
  2. Trần Quốc Vượng, “Mắm và nước mắm”
  3. Trần Quốc Vượng, “Việt khác Hoa thế nào”
  4. Trần Quốc Vượng, “Gốm ta là đồ đàn”
  5. Trần Quốc Vượng, “Khác trước, giống sau”
  6. Trần Quốc Vượng, “Bay bướm Việt Nam”