1. Tô Hoài, “Chào và hỏi”
  2. Tô Hoài, “Người Việt chơi hoa”
  3. Tô Hoài, “Trò đú nhảy lắc”
  4. Tô Hoài, “Thi diều, thi chim”