1. Nguyễn Hiến Lê, “Từ Hồng Ngự tới Cao Lãnh”
  2. Nguyễn Hiến Lê, “Dạy ngữ pháp tiếng Việt”
  3. Nguyễn Hiến Lê, “Người Việt yêu nước”
  4. Nguyễn Hiến Lê, “Vấn đề đặt tiếng mới”
  5. Nguyễn Hiến Lê, “Như gái nền nếp”
  6. Nguyễn Hiến Lê, “Gia đình Việt truyền thống”
  7. Nguyễn Hiến Lê, “Ta không có giai cấp đấu tranh”
  8. Nguyễn Hiến Lê, “Cầm ca Việt Nam”
  9. Tr.V. Chình, Ng. Hiến Lê, “Ngữ pháp muôn năm!”
  10. Nguyễn Hiến Lê, “Hy sinh vì nước”
  11. Nguyễn Hiến Lê, “Say mới lạ, quên cũ đẹp”
  12. Nguyễn Hiến Lê, “Lở lói ngoài da”