1. Chu Quang Trứ, “Mỹ thuật truyền thống”
  2. Chu Quang Trứ, “Chùa Lý, chùa Trần”
  3. Chu Quang Trứ, “Xưa lớn nay bé”
  4. Chu Quang Trứ, “Cái gốc của nghệ thuật Lý”
  5. Chu Quang Trứ, “Xói mòn, lố lăng”
  6. Chu Quang Trứ, “Giàu nhưng không sang”
  7. Chu Quang Trứ, “Xa lạ, kỳ quái”
  8. Chu Quang Trứ, “Chỉ biết cho mình”
  9. Chu Quang Trứ, “Mộc, đậm, nền, duyên”
  10. Chu Quang Trứ, “Hòa đồng, không hòa tan!”
  11. Chu Quang Trứ, “Nhờ vốn Ðông Sơn”
  12. Chu Quang Trứ, “Chùa và đình”
  13. Chu Quang Trứ, “Trồng lúa nước và thờ Mẫu”
  14. Chu Quang Trứ, “Việt hóa là Việt”
  15. Chu Quang Trứ, “Lăng lớn từ Lê”