1. Xin xem thêm ảnh trong NGHỆ THUẬT KHÁC /
  2. Ảnh / Miếng Ngon Quê Hương, trong GHI CHÉP / Ẩm Thực
  3. Dân Tộc và trong VĂN CHƯƠNG / Tùy Bút, Ký
  4. Mắm sò Lăng Cô