1. Tranh cổ động đánh Pháp (1)
  2. Tranh cổ động đánh Pháp (2)