1. Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp (1)
  2. Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp (2)
  3. Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp (3)
  4. Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp (4)