1. Bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ
  2. Bản đồ cuộc Tổng tiến công và Nổi dậy Xuân 75
  3. Bản đồ Chiến dịch Hồ Chí Minh