1. Vết đạn đại bác Pháp ở thành Hà Nội (1)
  2. Vết đạn đại bác Pháp ở thành Hà Nội (2)
  3. Vết đại bác và miếu ở Cửa Bắc thành Hà Nội