1. Hình ảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ
  2. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Động não
  3. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Dân công
  4. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Bộ đội
  5. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Động viên
  6. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Tiến công!
  7. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Toàn thắng!
  8. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Biểu dương
  9. Hình ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ - Tàn tích