1. Diễu binh 30-4-2015 – Quốc huy…
  2. Diễu binh 30-4-2015 – Rừng cờ
  3. Diễu binh 30-4-2015 – Lực lượng vũ trang (1)
  4. Diễu binh 30-4-2015 – Lực lượng vũ trang (2)
  5. Diễu binh 30-4-2015 – Lực lượng vũ trang (3)
  6. Diễu binh 30-4-2015 – Hình ảnh khác
  7. Diễu binh 30-4-2015 – Xem trên truyền hình
  8. Pháo hoa ở TP HCM đêm 30-4-2015
  9. Đêm 30-4-2015 ở chợ Bến Thành
  10. Hình ảnh ngày 30 tháng 4 năm 1975