1. Tem kỷ niệm ngày Toàn quốc Kháng chiến
  2. Tem kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Tem kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân
  4. Tem kỷ niệm ngày Thống nhất Đất nước
  5. Tem kỷ niệm ngày toàn thắng ở Điện Biên Phủ
  6. Tem kỷ niệm Cách mạng tháng Tám