Dương Quảng Hàm
  Đào Thái Tôn
  Hoài Thanh
  Hoàng Xuân Hãn
  Huy Cận
  Lại Nguyên Ân
  Lê Dục Tú
  Nguyễn Đình Thi
  Nguyễn Hưng Quốc
  Nguyễn Văn Ngọc
  Phạm Quỳnh
  Phạm Thế Ngũ
  Phan Cự Đệ
  Phan Khôi
  Trương Tửu
  Xuân Diệu