Bùi Giáng
  Cao Xuân Hạo
  Cao Xuân Huy
  Chu Quang Trứ
  Hồ Hữu Tường
  Ishihara, Shintaro
  Kim Đại Trung
  Murray, Williamson
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Văn Siêu
  Nhất Linh
  Phạm Quỳnh
  Phan Ngọc
  Reid, T.R.
  Sơn Nam
  Tản Đà
  Thu Tứ
  Tô Hoài
  Trần Trọng Kim
  Trần Văn Khê
  Võ Phiến
  Vũ Bằng