Khuyết danh
  Tập thể
  Băng Sơn
  Bình Nguyên Lộc
  Chu Quang Trứ
  Doãn Quốc Sỹ
  Dương Đình Minh Sơn
  Đào Duy Anh
  Đào Đức Chương
  Đào Đức Nhuận
  Đặng Văn Lung
  Đoàn Thị Tình
  Đỗ Quý Toàn
  Hà Văn Tấn
  Hoài Thanh
  Hoàng Cầm
  Hoàng Phủ Ngọc Tường
  Hoàng Quốc Hải
  Hoàng Xuân Hãn
  Huard, P.
  Lê Trung Vũ
  Lê Văn Kỳ
  Lê Văn Lân
  Ngô Đức Thịnh
  Ngô Đức Thọ
  Nguyễn Bá Lăng
  Nguyễn Dư
  Nguyễn Đăng Thục
  Nguyễn Đình Chiến
  Nguyễn Đỗ Cung
  Nguyễn Đôn Phục
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Khắc Đạm
  Nguyễn Nhật Tân
  Nguyễn Từ Chi
  Nguyễn Văn Huyên
  Nguyễn Vinh Phúc
  Nguyễn Xuân Khoát
  Nguyễn Xuân Kính
  Phạm Duy
  Phạm Đình Hổ
  Phạm Đức Dương
  Phạm Ngọc Khôi
  Phạm Quỳnh
  Phan Bội Châu
  Phan Ngọc
  Sơn Nam
  Tạ Chí Đại Trường
  Thái Bá Vân
  Thu Tứ
  Toan Ánh
  Tô Hoài
  Trần Ngọc Thêm
  Trần Ngọc Vương
  Trần Phu
  Trần Quốc Vượng
  Trần Văn Khê
  Trương Chính và Đặng Đức Siêu
  Trương Giáng Chi
  Võ Phiến
  Vũ Hạnh
  Vũ Khắc Khoan
  Vũ Ngọc Phan
  Vũ Tú Nam