Băng Sơn
  Bình Nguyên Lộc
  Đỗ Chu
  Hàn Mặc Tử
  Hoàng Ngọc Tuấn
  Hoàng Phủ Ngọc Tường
  Hồ Dzếnh
  Huy Cận
  Huỳnh Hữu Cửu
  Lê Minh Hà
  Lê Tất Điều
  Lê Vĩnh Hòa
  Lưu Hải Sơn
  Mai Thảo
  Nam Cao
  Ngô Tất Tố
  Nguyên Hồng
  Nguyễn Đình Toàn
  Nguyễn Hà
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Ngọc Tư
  Nguyễn Quốc Văn
  Nguyễn Tấn Phát
  Nguyễn Tuân
  Nhất Hạnh
  Phan Khôi
  Phan Lạc Tiếp
  Phan Nhật Nam
  Phùng Quán
  Quang Dũng
  Tản Đà
  Thạch Lam
  Thái Kim Lan
  Thanh Hào
  Thu Tứ
  Tô Hoài
  Trần Huiền Ân
  Trần Kiêm Đoàn
  Trịnh Công Sơn
  Võ Phiến
  Vũ Bằng
  Vũ Thư Hiên
  Vũ Tú Nam
  Xuân Diệu
  Khuyết danh