Bình Nguyên Lộc
  Cao Xuân Huy
  Đào Duy Anh
  Hương Hải
  Khuyết danh
  Lão Tử
  Lê Quý Đôn
  Nghiêm Xuân Hồng
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Khải
  Nguyễn Triệu Luật
  Phan Ngọc
  Thích Nhất Hạnh
  Thích Thanh Từ
  Trang Tử
  Trần Trọng Kim