Bình Nguyên Lộc
  Borri, Crisphoro
  Bùi Bảo Trúc
  Cao Văn Luận
  Cao Xuân Hạo
  Doãn Quốc Sỹ
  Dương Quảng Hàm
  Đàm Quang Hậu
  Đào Duy Anh
  Đặng Thai Mai
  Đoàn Phú Tứ
  Đoàn Thiện Thuật
  Hà Văn Tấn
  Hoài Thanh
  Hoàng Ngọc Phách
  Hồ Hữu Tường
  Hồ Lê
  Lê Văn Lý
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Tài Cẩn
  Nguyễn Triệu Luật
  Nguyễn Tuân
  Phạm Quỳnh
  Phan Khôi
  Phan Văn Hùm
  Tản Đà
  Trần Văn Giàu
  Trương Văn Chình
  Võ Phiến