Thực vật
  Động vật
  Xem thêm ở Người VN sáng tạo / Nhiếp ảnh
  và Thu Tứ toàn tập / Nhiếp ảnh