Nhạc cách mạng và kháng chiến
  Nhạc tiền chiến (từ đầu tới 1945)
  Nhạc lãng mạn sau 1945
  Nhạc Trịnh Công Sơn
  Nhạc quê hương, đất nước
  Nhạc mùi
  Nhạc trẻ