Thời Hùng, Thục, Triệu
  Thời Bắc thuộc
  Nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê
  Nhà Lý
  Nhà Trần