Cao Xuân Hạo
  Chế Lan Viên
  Chu Quang Trứ
  Đào Duy Anh
  Đỗ Minh Tuấn
  Lê Quý Đôn
  Nguyễn Hiến Lê
  Phan Ngọc
  Sơn Nam
  Thái Bá Vân
  Tô Hoài
  Trần Ngọc Ninh
  Trần Ngọc Thêm
  Trần Trọng Kim
  Trần Văn Khê
  Vũ Bằng