Bùi Giáng
  Bùi Vĩnh Phúc
  Bùi Xuân Phái
  Cao Xuân Huy
  Chế Lan Viên
  Chu Quang Trứ
  Duy Thanh
  Đặng Tiến
  Đinh Cường
  Đỗ Minh Tuấn
  Hoài Thanh
  Hoàng Cầm
  Huy Cận
  Khế Iêm
  Lê Tảo
  Lưu Trọng Lư
  Nguyên Hồng
  Nguyễn Công Hoan
  Nguyễn Đình Thi
  Nguyễn Gia Trí
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Hưng Quốc
  Nguyễn Khải
  Nguyễn Ngọc Tư
  Nguyễn Tuân
  Nguyễn Văn Ngọc
  Nhất Linh
  Phạm Duy
  Phạm Duy Nghĩa
  Phan Cự Đệ
  Phương Lựu
  Sơn Nam
  Tản Đà
  Thái Bá Vân
  Thái Tuấn
  Thế Lữ
  Tô Hoài
  Tô Thùy Yên
  Trần Mạnh Hảo
  Trần Quốc Vượng
  Trần Văn Khê
  Trịnh Công Sơn
  Văn Cao
  Võ Phiến
  Vũ Bằng
  Vũ Ngọc Phan
  Xuân Diệu