Bình Nguyên Lộc
  Bùi Hữu Tiến
  Bùi Thiết
  Chu Thái Sơn
  Chử Văn Tần
  Coedès, G.
  Dương Đình Minh Sơn
  Đào Duy Anh
  Đào Thế Tuấn
  Đôn Truyền
  Hà Văn Phùng
  Hà Văn Tấn
  Hán Văn Khẩn
  Hoàng Hoa Toàn
  Hoàng Xuân Chinh
  Kim Định
  Lê Chí Thiệp
  Lê Mạnh Hùng
  Lê Văn Lan
  Lê Xuân Diệm
  Lương Ninh
  Ma Ngọc Dung
  Nguyễn Duy Hinh
  Nguyễn Đình Khoa
  Nguyễn Khắc Sử
  Nguyễn Khắc Viện
  Nguyễn Kim Thủy
  Nguyễn Lân Cường
  Nguyễn Linh
  Nguyễn Tuấn Lâm
  Nguyễn Từ Chi
  Nguyễn Văn Huyên
  Nguyễn Văn Lợi
  Nguyễn Việt
  Oppenheimer, Stephen
  Phạm Lý Hương
  Phạm Minh Huyền
  Phạm Việt Châu
  Phan Đăng Nhật
  Phan Huy Lê
  Phan Hữu Dật
  Phan Ngọc Liên
  Phan Xuân Biên
  Solheim, Wilhelm G., II
  Tạ Chí Đại Trường
  Tống Trung Tín
  Trần Ngọc Thêm
  Trần Quốc Vượng
  Trình Năng Chung
  Trịnh Sinh
  Vi Quang Thọ
  Vũ Thế Long
  Tác giả khác
  Viện Khảo cổ học
  Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
  Khuyết danh
  Tập thể