Bùi Kim Đĩnh
  Đỗ Minh Tuấn
  Gerald W. Fry
  Hoài Thanh
  Lương Văn Can
  Mịch Quang
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Hòa
  Nguyễn Huệ Chi
  Nguyễn Khoa Điềm
  Nguyễn Tuân
  Nguyễn Văn Trung
  Phạm Quỳnh
  Phan Huy Đường
  Phan Ngọc
  Thạch Lam
  Toan Ánh
  Trần Đình Hượu
  Trần Nghệ Tông
  Trần Ngọc Thêm
  Trần Quốc Vượng
  Trần Trọng Kim
  Trần Văn Khê
  Võ Phiến
  Paul Doumer
  Tomita Kenji
  John Stevenson