Bùi Bảo Trúc
  Bùi Giáng
  Đặng Thai Mai
  Đặng Tiến
  Đỗ Minh Tuấn
  Hoài Thanh
  Hoàng Phủ Ngọc Tường
  Hoàng Xuân Hãn
  Huy Cận
  Huỳnh Hữu Ủy
  Nguyễn Đăng Mạnh
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Hưng Quốc
  Thu Tứ
  Trần Mạnh Hảo
  Võ Phiến
  Vương Trí Nhàn
  Xuân Diệu