Bình Nguyên Lộc
  Bùi Thiết
  Chu Quang Trứ
  Dương Văn Minh
  Đào Duy Anh
  Hoàng Anh Nhân
  Hoàng Hưng
  Hoàng Văn Khoán
  Hoàng Xuân Hãn
  Hồ Chí Minh
  Lê Hải
  Lê Quý Đôn
  Lê Tắc
  Lương Ninh
  Lý Tế Xuyên
  Nguyên Ngọc
  Nguyễn Duy Hinh
  Nguyễn Đình Đầu
  Nguyễn Đổng Chi
  Nguyễn Hồng Phong
  Nguyễn Huệ Chi
  Nguyễn Linh
  Nguyễn Thế Anh
  Nguyễn Trãi
  Nguyễn Triệu Luật
  Nguyễn Văn Hầu
  Phạm Việt Châu
  Phan Đại Doãn
  Phan Huy Lê
  Tạ Chí Đại Trường
  Tố Hữu
  Tống Trung Tín
  Trần Ngọc Thêm
  Trần Quốc Tuấn
  Trần Quốc Vượng
  Trần Sĩ Huệ
  Trần Thế Pháp
  Trần Văn Giàu
  Văn Tạo
  Võ Nguyên Giáp
  Vũ Lăng
  Vũ Ngọc Tiến
  Trần Trọng Kim
  Việt sử lược
  Đại Việt sử ký toàn thư
  Đại Nam liệt truyện
  Đại Nam thực lục
  Viện Sử học Việt Nam
  Tác giả khác
  Khuyết danh