Khuyết danh
  Bình Nguyên Lộc
  Cửu Long Giang và Toan Ánh
  Đào Duy Anh
  Lê Quý Đôn
  Lê Văn Đức v.v.
  Nguyễn Dư
  Nguyễn Đôn Phục
  Nguyễn Lân Cường
  Nguyễn Quang Hà
  Nguyễn Trọng Thuật
  Phạm Cao Dương
  Phan Huy Xu và Nguyễn Kim Hồng
  P.T. Dung
  Sơn Nam
  Trần Quốc Vượng
  Trương Chính và Đặng Đức Siêu
  Vũ Tự Lập