Tiền sử - không biết văn hóa nào
  Thời Đá Cũ
  Văn hóa Hòa Bình
  Văn hóa Bắc Sơn
  Văn hóa Phùng Nguyên
  Văn hóa Gò Mun
  Văn hóa Đông Sơn
  Lịch sử - không biết đời nào
  Thời Đại La
  Đời Ngô, Đinh, Tiền Lê
  Đời Lý
  Đời Lý, Trần
  Đời Trần
  Đời Trần, Hồ
  Đời Trần, Lê
  Đời Lê
  Đời Tây Sơn
  Đời Nguyễn