Cao Xuân Hạo
  Đỗ Minh Tuấn
  Hoài Thanh
  Mịch Quang
  Nguyễn Gia Trí
  Nguyễn Văn Trung
  Thu Tứ
  Trần Hữu Thục
  Vũ Ngọc Phan