Đào Duy Anh
  Lê Quý Đôn
  Lương Ninh
  Ngô Tất Tố
  Nguyễn Bá Trác
  Nguyễn Duy Hinh
  Nguyễn Đức Tánh
  Nguyễn Hiến Lê
  Nguyễn Hưng Quốc
  Nguyễn Từ Chi
  Nhượng Tống
  Phạm Quỳnh
  Phan Bội Châu
  Trần Trọng Kim
  Trần Văn Khê
  Trương Chính và Đặng Đức Siêu
  Võ Phiến
  Vũ Bằng
  Vũ Trọng Phụng
  Vương Hồng Sển